Regulamin Butiku NATstore.

 

  1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny internetowej www.natstore.ppnet.pl zwanym dalej sklepem internetowym jest Piotr Jasiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIO NAT Piotr Jasiński i posiadający adres przy ul. Rembielińskiej 20/326, 03-352 Warszawa NIP: 5242453676, REGON: 147255393 widniejący w CiDG.
  2. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.natstore.ppnet.pl
  3. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym pod adresem butik@natstore.ppnet.pl oraz pod numerem telefonu 530 519 771 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.
  4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest sprzedawca. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do pełnego korzystania ze strony internetowej i realizacji umowy sprzedaży. Każda osoba ma prawo dostępu o swoich danych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Każdej osobie sprzedawca udzieli pomocy w tym zakresie.
  5. Dane klientów nie będą wykorzystywane do celów innych niż świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z klientem umów sprzedaży produktów zamówionych przez klienta.

 

DEFINICJE:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

a) DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

b) FORMULARZ REJESTRACJI – interaktywna, elektroniczna funkcjonalność dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca utworzenie Konta,

c) FORMULARZ ZAMÓWIENIA –interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybór Produktów i dodanie ich do elektronicznego koszyka oraz określenie sposobu dostawy i płatności,

d) KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności składająca Zamówienia,

e) KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.),

f) KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz.U.1964.16.93),

g) KONTO – indywidualny panel administracyjny, indywidualną nazwą (loginem) i hasłem stanowiący zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, zawartych Umowach Sprzedaży, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym

h) KOSZYK – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także za pomocą której Klient precyzuje szczegóły Zamówienia, takie jak: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności itp.

i) NEWSLETTER – nieodpłatna Usługa Elektroniczna dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy kolejnych edycji publikacji zawierającej informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym,

j) PRODUKT – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma przeznaczona do sprzedaży,

k) REGULAMIN – niniejszy dokument,

l) SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.infinityfashion.pl, gdzie Klienci mogą dokonywać zakupu Produktów i zapoznawać się z ich opisami,

m) SPRZEDAWCA – Piotr Jasiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pio Nat Piotr Jasiński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności: Rembielińska 20/326, 03-352 Warszawa, NIP 5242453676, REGON 147255393, adres poczty elektronicznej: butik@natstore.ppnet.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 530 519 771,

n) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zamówionego Produktu (Produktów) zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Allegro.

o) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

p) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA(USTAWA) – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.),

r) ZAMÓWIENIE - składana przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia oferta zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów za cenę wskazaną w prezentacji Produktu w Sklepie Internetowym.

 

&2

 

ZASADY ZAWIERANIA UMOWY I SPRZEDAŻ

 

1.  Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. W celu rejestracji Konta indywidualnego oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Utworzenie Konta indywidualnego nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

4.  Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich modeli, ilości oraz rozmiarów. Każdy z Towarów należy dodać do „Koszyka” za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka”. Wybór każdego z Towarów spowoduje przejście do ”Koszyka”. Aby kontynuować wybór Towarów należy skorzystać z opcji „Kontynuuj zakupy”. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia. Realizując zamówienie Klient może zalogować się do Konta indywidualnego, bądź realizować zamówienie bez rejestracji, uzupełniając swoje dane osobowe oraz adres dostawy w odpowiednich polach. Klient w kolejnych krokach ma możliwość wyboru sposobu dostawy Towarów i metody płatności oraz jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i jego dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem.

6. Następnie, Klient składa zamówienie przechodząc do opcji „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru”.

 7. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

8. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych.

9. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Do momentu dokonania płatności Klient może zaprzestać składania zamówienia poprzez niekontynuowanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji zamówienie Klienta nie zostanie zrealizowane.

10. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. Następnie, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

12. Zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 11. Informacja ta zawiera potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu.

 

§ 3

Utworzenie Konta indywidualnego

1.  W celu utworzenia Konta indywidualnego, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji swoich danych w bazie Sklepu. Rejestracja danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Rejestracja” lub w zakładce „Logowanie – zarejestruj się”. Wypełnienie formularza wymaga podania następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz ustalenia indywidualnego dla Klienta hasła.

2. Warunkiem utworzenie Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

3.  Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta indywidualnego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta indywidualnego i dokonywania zmian swoich danych podanych w momencie rejestracji.

&4

koszt, sposoby i termin dostawy

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju. W przypadku wysyłania Produktów za granicę nie jest dostępna opcja przesyłki płatnej za pobraniem.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wskazano inaczej Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) przesyłka kurierem GLS, przesyłka kurierem GLS pobraniowa, dla dostaw na terenie kraju,

b) przesyłka kurierem GLS dla dostaw zagranicznych,

4. Termin wysłania przesyłki zawierającej zakupiony Produkt do Klienta na terenie kraju wynosi maksymalnie 7 dni roboczych, natomiast w przypadku wysyłania przesyłki za granicę - 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu wysyłek Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Warunki skorzystania z promocji darmowej dostawy powyżej 300 zł brutto:

- w przypadku dokonania zakupów o wartości co najmniej 300 zł brutto, przesyłka zostanie wysłana do Klienta na koszt firmy Pio Nat Piotr Jasiński - w przypadku zwrotu towaru, który pomniejszy zamówienie do kwoty poniżej 300 zł brutto, oznacza rezygnacje Klienta z udziału w tej akcji promocyjnej i utratę prawa do skorzystania z tej promocji. Wysyłka zostanie naliczona w kwocie odpowiadającej złożonemu zamówieniu (16 zł brutto wpłata na konto, 18 zł brutto pobranie) i zostanie odjęta od kwoty zwracanego towaru.

&5

Postępowanie reklamacyjne – wady rzeczy sprzedanej

1. W przypadku niezgodności z Umową Sprzedaży zakupionych Produktów Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Celem złożenia reklamacji należy przesłać formularza zgłoszenie reklamacyjne (np. w formie wypełnionego protokołu reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego) pocztą elektroniczną na adres butik@natstore.ppnet.pl  lub przesłać na adres Pio Nat Piotr Jasiński, ul. Rembielińska 20/326 , 03-352 Warszawa Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Klienta, opis dowodu zakupu oraz opis stwierdzonej niezgodności Produktu z Umową wraz z żądaniem określonym zgodnie z art. 560 Kodeksu cywilnego, tj. obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

2. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym lub po jego wysłaniu drogą e-mailową reklamowany towar należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu i  odesłać na adres: Pio Nat Piotr Jasiński, ul. Rembielińska 20/326, 03-350 Warszawa, wraz z dowodem zakupu i wydrukowanym zgłoszeniem reklamacyjnym. Reklamowany Produkt powinien zostać przesłany do Sprzedawcy w stanie umożliwiającym rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności powinien być czysty. W przypadku reklamacji uzasadnionych i uwzględnionych przez Sprzedawcę koszt przesyłki ponosi Sprzedawca.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Konsumentowi w formie pisemnej na wskazany przez niego adres.

4. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz – w przypadku umów zawieranych przez Sprzedawcę z Konsumentami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 

&6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na Adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie  lub elektronicznie na adres butik@natstore.ppnet.pl Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zakupiony Produkt  przesyłając go na własny koszt na poniższy adres: Pio Nat Piotr Jasiński, ul. Rembielińska 20/326, 03-350 Warszawa niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

3. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać sposób odpowiednio zabezpieczony, w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Produkt należy odesłać w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Takim korzystaniem w przypadku odzieży i ozdób będzie w szczególności jednokrotne przymierzenie bez usuwania metek i oznaczeń producenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie się  wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu (np. zabrudzenie, zapocenie Produktu itp.). Sprzedawca informuje, że zużycie Produktu wykraczające poza tak opisany sposób powoduje dla niego całkowitą utratę jego wartości z uwagi na to, że w swojej ofercie nie posiada on rzeczy używanych.

4. Uiszczona przez Konsumenta zakupu cena zakupu Produktu oraz koszty dostawy Produktu do Konsumenta zwracane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Koszt zabezpieczenia na czas transportu i odesłania Produktu ponosi Klient.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy poprzez odmowę odbioru przesyłki zawierającej Produkt, Konsument ma obowiązek zwrotu Sprzedawcy kosztów wysyłki Produktu z powrotem do Sprzedawcy.

 

&7

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i  ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klientów niebędących Konsumentami zostaje wyłączona.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, za wyjątkiem sytuacji wyrządzenia Klientowi przez Sprzedawcę szkody z winy umyślne,  jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

&8

Postanowienia końcowe

1. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin o zmienionej treści wchodzi w życie z dniem wskazanym przez Sprzedawcę . Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na Zamówienia złożone i realizowane przed wejściem w życie zmian Regulaminu

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci prowadzenia Konta) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 r. z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r. z Klientami będącymi Konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.