Klauzula Informacyjna do zastosowania  w umowach których stroną jest PIO NAT Piotr Jasiński  03-352 Warszawa ul. Rembielińska 20/326  . w ramach, których PIO NAT Piotr Jasiński  03-352 Warszawa ul. Rembielińska 20/326 zbiera dane w celu zawarcia i realizacji umowy

 

Działając na podstawie ROZPORZĄDZENIA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)w załączeniu  przedkładamy Klauzulę informacyjną dotycząca ochrony danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

 

 

O ile w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy przekazywane i przetwarzane będą dane osobowe, zastosowanie mają postanowienia o treści, jak poniżej:

 

  1. PIO NAT Piotr Jasiński z siedzibą w Warszawie ., ul. Rembielińska 20/326.tel. 530 519 771. email: : butik@natstore.ppnet.pl wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP: 524-245-36-76. , informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego i Sprzedającego w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przezPIO NAT Piotr Jasiński  03-352 Warszawa ul. Rembielińska 20/326 , co oznacza w szczególności:

a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy,

b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

3. Podstawą prawną przetwarzania przez PIO NAT Piotr Jasiński  03-352 Warszawa ul. Rembielińska 20/326 . . danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:

a) wykonanie Umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Kupujący jest stroną;

b) prawnie usprawiedliwiony interes PIO NAT Piotr Jasiński  03-352 Warszawa ul. Rembielińska 20/326 . (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;

  1.   Dane osobowe mogą być ujawniane przez PIO NAT Piotr Jasiński  03-352 Warszawa ul. Rembielińska 20/326 podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez PIO NAT Piotr Jasiński  03-352 Warszawa ul. Rembielińska 20/326  umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, archiwizacji.

5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy.

6. Kupującemu  przysługuje prawo do żądania od PIO NAT Piotr Jasiński  03-352 Warszawa ul. Rembielińska 20/326 dostępu do podanych przez niego danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

7. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PIO NAT Piotr Jasiński  03-352 Warszawa ul. Rembielińska 20/326, służy następujący adres email:  butik@natstore.ppnet.pl

8. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.